درخت در حال رشد


دوستان سلام

بنظرم خوبست هر کدام از دوستان کتابی که در بزنگاه های زندگی تاثیر قابل توجهی در ادامه حرکت زندگی اش داشته را به دوستان معرفی نماید .

در صورتی که امکان داشته باشد به این مساله از زوایای مختلف پرداخته شود .

می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «درخت در حال رشد»