مسابقه کتابخوانی دوستت دارم

مسابقه کتابخوانی دوستت دارم

جایزه : ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس

جایزه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان)

جایزه : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت

جایزه : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه سنجش دانش رانندگی

مسابقه سنجش دانش رانندگی

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۵۰۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی

جایزه : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی رویای نیمه‌شب

مسابقه کتابخوانی رویای نیمه‌شب

جایزه : ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان)

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان)

جایزه : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء سی قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء سی قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء پانزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء پانزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء شانزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء شانزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء هفدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هفدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء هجدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هجدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء نوزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء نوزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء بیستم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیستم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء بیست و یکم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و یکم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء بیست و دوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و دوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء بیست و سه قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و سه قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.