محسن کیانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : همدان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۸۹۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۳ سوال